• Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Regulamin określa zasady korzystania ze sprzedaży za pośrednictwem internetu na stronie www.tatashop.p oraz www.tatashop.eu , zwanej dalej sklepem internetowym  prowadzonego przez SPID SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 6482802289 Regon 387901832 wpisaną do KRS pod nr : 0000877828, zwanej dalej sprzedawcą, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Kupującym

 1. Regulamin udostępniany jest zawsze na stronie internetowej www.tatashop.pl oraz www.tatashop.eu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana lub odwiedzająca jako gość w sklepie internetowym www.tatashop.pl oraz www.tatashop.eu lub portalu aukcyjnym Allegro.pl oraz Amazon.de oraz Amazon.pl . Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez tatashop.pl oraz tatashop.eu jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane w sklepie internetowym www.tatashop.pl oraz www.tatashop.eu oraz na portalu aukcyjnym Allegro.pl , Amazon.de oraz Amazon.pl
 2. Wszystkie produkty sprzedawane są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty prezentowanych produktów na stronie tatashop.pl oraz tatashop.eu oraz portalu aukcyjnym Allegro.pl , Amazon.de oraz Amazon.pl
 4. Przedmioty znajdują się w różnych magazynach handlowych na terenie Rzeczpospolitej Polski co może skutkować wysyłaniem towarów z jednego koszyka zakupowego w różnych przesyłkach

II. ZAPŁATA CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.tatashop.pl oraz www.tatashop.eu / Allegro.pl, Amazon.de i Amazon.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Cena produktu nie obejmuje kosztu wysyłki - który jest podany odrębnie. W wypadku wybrania towarów które znajdują się w różnych magazynach handlowych klient może zostać obciążony dodatkową opłatą za przesyłkę.
 2. Klient dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 4. Płatność za realizację zamówienia może być dokonywana w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
  • za pośrednictwem platformy transakcyjnej PayU
 5. W przypadku wybrania płatności przelewem lub przez system PayU , Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.
 6. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową www.tatashop.pl lub www.tatashop.eu
 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 3. Kupujący może dokonać zakupu bez rejestracji konta lub z dokonaniem rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło)
 4. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link strony internetowej służący do aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu, a także podgląd dokonanego zamówienia.
 5. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 6. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
  1. wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych  i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy przez Sprzedającego, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.tatashop.pl oraz www.tatashop.eu
  2. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.tatashop.pl oraz www.tatashop.eu
  3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 7. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi segregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Kupującym może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka. Towar umieszczony w wirtulanym koszyku nie jest zarezerwowany.
 9. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar.
 10. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
 11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 5 niniejszego rozdziału Regulaminu.
 12. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
IV. DOSTAWA
 1. Dostawa produktów zamówionych w sklepie internetowym oraz portalu aukcyjnym Allegro.pl, Amazon.pl oraz Amazon.de, następuje na adres wskazany przez Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem przewoźnika dostępnego w toku składania zamówienia.
 2. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku "Dostępność produktu", obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidzianym czasie wysyłki towaru.
 4. Jeżeli nie ustalono czasu realizacji zamówienia w karcie produktu, SPID SOLUTION Sp. z.o.o zobowiązuje się nadać przesyłkę w ciągu 3-5 dni roboczych, jednak nie później niż siedem dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktów mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, SPID SOLUTION Sp. z o.o. zaleca ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem email kontakt@tatashop.pl oraz bezpośrednio w firmie kurierskiej, sporządzając protokół szkody. Jakiekolwiek uszkodzenia produktu mogące mieć również związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.)
V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument który zawarł umowę na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od wydania rzeczy odstąpić od niej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie-formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 w/w ustawy. 
 2. SPID SOLUTION Sp. z o.o. umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.tatashop.pl oraz www.tatashop.eu.
 3. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Zaleca się nie uszkadzać (rozrywać) opakowania przez okres 14 dni od doręczenia produktu.
 6. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
VI. REKLAMACJE
 1. Konsumentowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta".
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji złożył ją drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@tatashop.pl
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego, do 7 dni roboczych przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania.
 5. Reklamowany towar należy odesłać na adres magazynu ustalony drogą email.
 6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysłał rowniez zdjecie na adres email podany w punkcie 3. 
 7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zamowieni. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 8. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa SPID SOLUTION Sp. z o.o. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. Towar powinien zawierać oryginale opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 9. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. GWARANCJA

 1. SPID SOLUTION Sp. z o.o może udzielić Nabywcy towaru pisemnej gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancyjny to 12 miesięcy liczony od daty zakupu sprzętu.
 2. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Sprzedającego wymiana lub zwrot ceny.
 3. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabytych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy SPID SOLUTION Sp. z o.o., a Klientami.
 4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 5. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż SPID SOLUTION Sp. z o.o.; jakiegokolwiek urazu mechanicznego,w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 6. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio - od Grupy Allegro lub PayU, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.tatashop.pl oraz www.tatashop.eu są przetwarzane przez SPID SOLUTION Sp. z o.o., z siedzibą w Baninie, ul. Debowa 67A
 • Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
  • realizacji umowy,
  • w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • jeżeli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych prowadzonych przez SPID SOLUTION Sp. z o.o.,
 • Kupujący podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić SPID SOLUTION Sp. z o.o., realizację umowy w należyty sposób.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Klient ma prawo m.in. do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie  jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe sa przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się z serwisu  z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. 
 4. Regulamin sklepu internetowego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikajacych z ustawy z dnia 23 kwietania 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2014.827).
 5. SPID SOLUTION Sp. z o.o. w kontaktach z klientem, korzysta z urządzeń służących do porozumiewania sie na odległość (e-mail, telefon )

 

 

 

 • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.