• Zwroty i reklamacje

Reklamacje i zwroty

 REKLAMACJE

 1. Konsumentowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta".
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji złożył ją drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@tatashop.pl
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania
 5. Reklamowany towar należy odesłać na adres magazynu ustalony drogą email.
 6. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zamowienia. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki tym numerem. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 7. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa SPID SOLUTION Sp. z o.o. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. Towar powinien zawierać oryginale opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 8. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROTY

 

 1. Konsument który zawarł umowę na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od wydania rzeczy odstąpić od niej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie-formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 w/w ustawy. 
 2. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zaleca się nie uszkadzać (rozrywać) opakowania przez okres 14 dni od doręczenia produktu.
 5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.